Evropeizacija i evropska integracija

serbia_euIstraživačka jedinica za evropeizaciju i evropsku integraciju želi da doprinese komparativnom i interdisciplinarnom istraživanju o Evropskoj uniji i drugim pitanjima povezanim sa evropskim integracijama. Istraživanje se fokusira na tri široke oblasti: (1) studije o proširenju EU i susedskim politikama; (2) socijalnom, ekonomskom i teritorijalnom upravljanju; (3) komparativne studije o evropeizaciji i transformaciji.

Početna pretpostavka istraživačke jedinice jeste da je dosadašnji napredak Srbije i Zapadnog Balkana u Procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP) nezadovoljavajući.  Reforme se ne odvijaju potrebnom brzinom, a napredak zemalja prema EU je neujednačen. Ovome doprinose izazovi vezani za održivost modela ekonomskog razvoja, vladavinu prava, reformu državne uprave i sudstva, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, neiskrena regionalna saradnja, te nerešena politička pitanja. Ipak, realna i održiva alternativa punopravnom članstvu u EU za Srbiju i zemlje regiona apsolutno ne postoji. Jedino punopravnim članstvom u EU, sve zemlje regiona mogu se naći u poziciji relevantnih aktera u evropskoj politici i zajedno sa ostalim partnerima raditi na produbljivanju evropske integracije.

Pored proširenja EU, istraživačka jedinica takođe želi da ispituje institucionalni dizajn, političke performanse, modalitete regulacija, režime socijalne pomoći, modele regionalne vladavine, reforme javne uprave iz komparativne perspektive; i pitanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Istraživačka jedinica fokusira se na uticaj evropskih integracija i evropeizacije komparativno na ekonomiju i društvo evropskih zemalja, posebno ispitujući različite teme kao što su imigracija, rodna ravnopravnost, tržište rada, pravda i unutrašnji poslovi, demokratska konsolidacija, transformacija uloge nadnacionalnih, nacionalnih i lokalnih aktera, političkih procesa, institucija i pravnog okvira na EU i nacionalnom nivou.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!