Osnaživanje žena, mladih i socijalna politika

 

Osnaživanje žena

Statistički podaci nam govore da su žene i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, te da nejednakost među polovima još uvek preovladava, naročito na tržištu radne snage. Konkretno, studije ukazuju na to da, premda žene i muškarci izlaze na tržište rada u relativno proporcionalnoj meri, deluje kao da žene „nestaju“ kako se vizura kreće ka višim položajima. Komponenta nazvana Žene u procesu donošenja ekonomskih odluka istražuje ekonomske, pravne, zakonodavne, društvene i psihološke aspekte ovog problema, te pomoću dokaza zastupa ideju jednakih mogućnosti.“

Mladi i ostale ugrožene grupe

„Manjine širom sveta i dalje se suočavaju s ozbiljnim pretnjama, diskriminacijom i rasizmom, i neretko nisu u mogućnosti da u punoj meri učestvuju u sferama ekonomskog, političkog, društvenog i kulturnog života koje su dostupne većinskom stanovništvu u društvima u kojima žive.“ (Navanetem Pilaj, visoka komesarka UN za ljudska prava, Izjava povodom Dana ljudskih prava, 10. decembra 2009.)

„Da bi se osmislili najdelotvorniji oblici delovanja, temeljnim istraživanjem se moraju utvrditi potrebe, svakodnevne poteškoće i rizici s kojima se sreće svaka manjina pojedinačno. Kako bi se raspoloživi resursi najbolje iskoristili, takođe moramo biti upoznati s mehanizmima otpornosti koje su manjine same razvile i koristiti ih. EURAK istraživanje nastoji da podstakne i utiče na uspostavljanje na dokazima zasnovanih politika i programa usredsređenih na manjine i ugrožene grupe u Srbiji, u koje, između ostalih, spadaju žene, mladi, LGBTQ populacija, Romi, izbegla i interno raseljena lica, seksualne radnice i radnici, osobe koje konzumiraju narkotike, osobe koje žive s virusom HIV.“

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!