Studija o Pravosudnoj akademiji u Srbiji u kontekstu procesa pristupanja EU

lady-justice-statueBeograd, april 2013 – EURAK je započeo rad na istraživačkom projektu koji se fokusira na reformu pravosuđa u Srbiji, sa posebnim istraživačkim fokusom na novoosnovanu Pravosudnu akademiju.

Proces demokratske i socio-ekonomske konsolidacije i pristupanja Evropskoj uniji (EU) u Jugoistočnoj Evropi (JIE) bio je bremenit teškoćama. Skorašnja „Strategija proširenja i glavni izazovi 2011-2012“ (COM(2011)666, Brussels, 12.10.2011) piše o „pojačanom fokusu na jačanju vladavine prava“ navodeći „Jačanje vladavine prava  identifikovano je kao kontinuiran veliki izazov i ključni uslov za zemlje koje se kreću prema članstvu u EU…“ (p. 4).

Jedna sveobuhvatna uporedna studija o pravosudnim institucijama u JIE otkriva da je „nedostatak političkih preduslova za [sudsku] nezavisnost vidljiv u mnogim zemljama;… nedostatna kultura nezavisnosti i podele vlasti i funkcija i dalje se pojavljuje u celom regionu zbog prisustva nasleđa političke kulture“ (Cohen/Lampe 2011). Slično, u Srbiji kvalitet sudstva ostaje jedno od najraširenijih problema. Kašnjenje, apsurdne i iznenađujuće odluke i visok nivo formalizma često se pominju. Izuzev Ustavnog suda, većina sudija „nastavili su sa svojim formalističkim čitanjem zakona“ (Kuhn 2011) umesto da igraju svoje pretpostavljene tranzicione uloge.

Zbog ovoga je fokus našeg predloženog istraživačkog projekta reforma pravosuđa u Srbiji. Naša studija fokusira se na izgradnju kapaciteta u pravosudnom sekotru i delotvornosti njegovih institucionalnih mehanizama, kako iz normativne tako i iz empirijske perspektive. Poseban istraživački fokus biće dat novoosnovanoj Pravosudnoj akademiji, sa ciljem kritičke procene da li ona supstantivno obezbeđuje profesionalnu kompetentnost sudijama. Precizno, mi želimo da istražimo da li je Pravosudna akademija sposobna da iskoreni odlike socijalističkog pravnog obrazovanja koje donose pravni fakulteti u JIE, koje je tokom decenija bilo obeleženo rigidnim, autoritarnim i formalističkim treningom, održavanjem državne kontrole nad kurikulumom, i gotovo potpunog odsustva analitičkih studija sudske prakse.

EvropskiFondBalkanIstraživački projekat finansira Evropski fond za Balkan u okviru Think and Link regionalnog programa za politike. Projekat se sprovodi od aprila do decembra 2013.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!