Stagnacija i skretanje na Zapadnom Balkanu

cover_bookBeograd, Fribur, mart 2014 – Knjiga „Stagnacija i skretanje na Zapadnom Balkanu: izazovi političkih, ekonomskih i društvenih promena“, urednika Kler Gordon, Marka Kmezić i Jasmine Opardija, omogućava novoj generaciji akademaca, sa Balkana i šire, da osvetle neke od borbi sa kojima se region suočava. Kombinacija post-komunističke i post-konfliktne tranzicije, zajedno sa sadašnjom ekonomskom i finansijskom krizom, predstavljaju težak izazov za Zapadni Balkan.

Kаkvо је stаnjе dеmоkrаtiје u rеgiоnu? Dа li su zеmlје Zаpаdnоg Bаlkаnа zаglаvlјеne nеgdе izmеđu аutоritаrnоsti i istinskе dеmоkrаtiје? Kоје su prеоstаlе prеprеkе izgrаdnji držаvе? Kаkаv еfеkаt је krizа imаlа nа mlаdе lјudе nа Zаpаdnоm Bаlkаnu?

Оvо su sаmо nеkа оd pitаnjа na koje аutоri оvе knjigе pоkušаvaju dа оdgоvоre.…

Konferencija „Evropeizacija kroz vladavinu prava“

OhridAutumn

Ohrid, Makedonija

Ohrid, Makedonija, septembar 2013 – Konferenciju će organizovati Institut za demokratiju Societas Civilis Skoplje (Makedonija) i individualni istraživači iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru RRPP projekta „Evropeizacija kroz vladavinu prava: implementacija na Zapadnom Balkanu“. Cilj konferencije je da predstavi zeključke istraživačkog projekta u cilju finog podešavanja rezultata pre njihovog skorog objavljivanja.

Tokom proteklih 20 godina, Zapadni Balkan (ZB) borio se da ispuni zahteve za pristupanje Evropskoj uniji (EU) i ojača vladavinu prava. U skladu sa prethodnim studijama o „evropeizaciji“, ovaj fenomen treba razumeti kao politički vođen proces, odn. na koji način EU institucije, pravila i proces donošenja politika utiče na pravni sistem, institucionalne mehanizme i stvaranje kolektivnih kulturnih identiteta u ne-članicama EU.…

Studija o Pravosudnoj akademiji u Srbiji u kontekstu procesa pristupanja EU

lady-justice-statueBeograd, april 2013 – EURAK je započeo rad na istraživačkom projektu koji se fokusira na reformu pravosuđa u Srbiji, sa posebnim istraživačkim fokusom na novoosnovanu Pravosudnu akademiju.

Proces demokratske i socio-ekonomske konsolidacije i pristupanja Evropskoj uniji (EU) u Jugoistočnoj Evropi (JIE) bio je bremenit teškoćama. Skorašnja „Strategija proširenja i glavni izazovi 2011-2012“ (COM(2011)666, Brussels, 12.10.2011) piše o „pojačanom fokusu na jačanju vladavine prava“ navodeći „Jačanje vladavine prava  identifikovano je kao kontinuiran veliki izazov i ključni uslov za zemlje koje se kreću prema članstvu u EU…“ (p. 4).

Jedna sveobuhvatna uporedna studija o pravosudnim institucijama u JIE otkriva da je „nedostatak političkih preduslova za [sudsku] nezavisnost vidljiv u mnogim zemljama;… nedostatna kultura nezavisnosti i podele vlasti i funkcija i dalje se pojavljuje u celom regionu zbog prisustva nasleđa političke kulture“ (Cohen/Lampe 2011).…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!