Grčka kriza: šansa za političku uniju evrozone?

Grčka kriza ne može se smatrati okončanom. Kako bi se razumelo na koji način se Evropa, koja je jedva izbegla tragediju negativnih ishoda grčke krize, može pokrenuti iznova, najpre je potrebno utvrditi ko su bili pobednici i gubitnici u ovoj gorkoj borbi; drugo, potrebno je analizirati poreklo kontradiktornog ponašanja sadašnjeg sistema međuvladine saradnje, kako bi se pokušali rasvetliti nerešeni problemi koji se moraju razrešiti kako bi se konačno počelo sa stvaranjem političke unije u Evropi. Pročitajte ceo članak (ENG). [THE FEDERALIST a political review, Year LVII, 2015, Single Issue, Page 3].…

The Urban Future Global Conference

Graz, March 2-3, 2016 – The URBAN FUTURE is Central Europe’s biggest conference for sustainable cities. Over the course of two days, international and domestic experts as well as specialists from 280 cities of all sizes exchanged views on best practices and projects that have already been implemented and make cities more sustainable. No marketing blah blah, just concrete content on what works and what doesn‘t. You can see the Conference program at http://www.urbanfuture.at/en/program/ and the Conference video is available at https://www.youtube.com/watch?v=0AVTw_9uMaY

Prediktori internalizovane stigme uzrokovane HIV u subsaharskoj Africi

Oksford, januar 2016. – Marija Pantelić objavila je, kao koautor, članak na temu prediktora internalizovane stigme uzrokovane HIV u subsaharskoj Africi. Za više detalja, vidi: Pantelić, M, Shenderovich, Y, Cluver, L & Boyes, M (2015) “Predictors of internalised HIV-related stigma: a systematic review of studies in sub-Saharan Africa”, Health Psychology Review.

doi: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2014.996243

Stagnacija i skretanje na Zapadnom Balkanu

cover_bookBeograd, Fribur, mart 2014 – Knjiga „Stagnacija i skretanje na Zapadnom Balkanu: izazovi političkih, ekonomskih i društvenih promena“, urednika Kler Gordon, Marka Kmezić i Jasmine Opardija, omogućava novoj generaciji akademaca, sa Balkana i šire, da osvetle neke od borbi sa kojima se region suočava. Kombinacija post-komunističke i post-konfliktne tranzicije, zajedno sa sadašnjom ekonomskom i finansijskom krizom, predstavljaju težak izazov za Zapadni Balkan.

Kаkvо је stаnjе dеmоkrаtiје u rеgiоnu? Dа li su zеmlје Zаpаdnоg Bаlkаnа zаglаvlјеne nеgdе izmеđu аutоritаrnоsti i istinskе dеmоkrаtiје? Kоје su prеоstаlе prеprеkе izgrаdnji držаvе? Kаkаv еfеkаt је krizа imаlа nа mlаdе lјudе nа Zаpаdnоm Bаlkаnu?

Оvо su sаmо nеkа оd pitаnjа na koje аutоri оvе knjigе pоkušаvaju dа оdgоvоre.…

Knjiga „Žene u odborima direktora“

Knjiga_ZeneBeograd, jun 2013. – Istraživačica EURAK-a prof. dr Katarina Đulić sa ko-autorkom mr Tanjom Kuzman, u junu 2013. objavila je knjigu „Žene u odborima direktora u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji“.

Januara 2013. Međunarodna finansijska korporacija (IFC ) je pokrenula istraživački projekat pod nazivom Žene u korporativnim odborima u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji. Cilj projekta je bio da se prikupe informacije o zastupljenosti žena u odborima direktora, kao i da se sagledaju osobine žena koje su članice odborima.

Knjiga daje odgovore na pitanja o tome koje veštine i znanja žene treba da imaju da bi postale članice odbora, da li se način odlučivanja i liderstvo žena razlikuje od onog koji poseduju muškarci, kao i da li postoje određene prepreke za žene koje žele da postanu članice odbora.…

Konferencija „Evropeizacija kroz vladavinu prava“

OhridAutumn

Ohrid, Makedonija

Ohrid, Makedonija, septembar 2013 – Konferenciju će organizovati Institut za demokratiju Societas Civilis Skoplje (Makedonija) i individualni istraživači iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru RRPP projekta „Evropeizacija kroz vladavinu prava: implementacija na Zapadnom Balkanu“. Cilj konferencije je da predstavi zeključke istraživačkog projekta u cilju finog podešavanja rezultata pre njihovog skorog objavljivanja.

Tokom proteklih 20 godina, Zapadni Balkan (ZB) borio se da ispuni zahteve za pristupanje Evropskoj uniji (EU) i ojača vladavinu prava. U skladu sa prethodnim studijama o „evropeizaciji“, ovaj fenomen treba razumeti kao politički vođen proces, odn. na koji način EU institucije, pravila i proces donošenja politika utiče na pravni sistem, institucionalne mehanizme i stvaranje kolektivnih kulturnih identiteta u ne-članicama EU.…

Studija o Pravosudnoj akademiji u Srbiji u kontekstu procesa pristupanja EU

lady-justice-statueBeograd, april 2013 – EURAK je započeo rad na istraživačkom projektu koji se fokusira na reformu pravosuđa u Srbiji, sa posebnim istraživačkim fokusom na novoosnovanu Pravosudnu akademiju.

Proces demokratske i socio-ekonomske konsolidacije i pristupanja Evropskoj uniji (EU) u Jugoistočnoj Evropi (JIE) bio je bremenit teškoćama. Skorašnja „Strategija proširenja i glavni izazovi 2011-2012“ (COM(2011)666, Brussels, 12.10.2011) piše o „pojačanom fokusu na jačanju vladavine prava“ navodeći „Jačanje vladavine prava  identifikovano je kao kontinuiran veliki izazov i ključni uslov za zemlje koje se kreću prema članstvu u EU…“ (p. 4).

Jedna sveobuhvatna uporedna studija o pravosudnim institucijama u JIE otkriva da je „nedostatak političkih preduslova za [sudsku] nezavisnost vidljiv u mnogim zemljama;… nedostatna kultura nezavisnosti i podele vlasti i funkcija i dalje se pojavljuje u celom regionu zbog prisustva nasleđa političke kulture“ (Cohen/Lampe 2011).…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!